Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzésének tervezete
Pályázat kódszáma VINOP-2.1.2-21 (Tervezet!)
Támogatás összege Vállalati KFI alprogram: 50 – 500 millió Ft (konzorcium esetén min. 200 m. Ft, konzorcium vezető min. 50%)

Együttműködési KFI alprogram: 500-1000 millió Ft

Támogatási intenzitás
 • Kutató-tudásközvetítő szervezet: 100%
 • Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás: 25-80% (vállalatmérettől és ipari kutatás/kísérleti fejlesztés besorolástól függően)
 • Regionális beruházás:
Régió Mikro- és kisvállalkozás Középvállalkozás Nagyvállalat
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl max. 70% max. 60% nr
Közép-Dunántúl, Pest megye egyes települései max. 55% max. 45% nr
Nyugat-Dunántúl max. 45% max. 35% nr

 

 • Csekély összegű támogatás 100%
Ki pályázhat? 1) KKV illetve nagyvállalat, amely:

 • Rendelkezik legalább 2 teljes lezárt üzleti évvel;
 • Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt;
 • Nem kapott támogatást a 2020-1.1.2-PIACI KFI konstrukcióban;
 • Nem tartozik az EVA vagy KATA hatálya alá;
 • A saját tőkéje az utolsó lezárt teljes üzleti év alapján nem negatív;
 • A vállalat törzstőkéje nem csökkent a legutolsó lezárt üzleti év alapján a jogszabályban meghatározott mérték alá;
 • A tervezett projektben igényelt támogatás nem haladja meg az utolsó lezárt üzleti év saját tőke összegét (konzorcium esetén tagonként külön-külön is);

2) Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek

3) Kizárólagos állami tulajdonú non-profit kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülő gazdasági társaságok

 

Vállalati KFI alprogram esetén csak 1) szervezet önállóan vagy max. 3 tagú konzorciumban

Együttműködési KFI alprogram esetén csak max. 4 tagú konzorcium, melyet közép-vagy nagyvállalat vezet 1)- 2)- 3) szervezetek részvételével és a támogatás min. 65%-a profitorientált vállalkozáshoz kerül

Támogatható tevékenységek
 • Kísérleti fejlesztés (önállóan is támogatható. min. 50%)
 • Ipari kutatás
 • Új eszközök, gépek, technológiai rendszerek beszerzése
 • IT fejlesztés (VTSZ lista!)
 • Immateriális javak beszerzése
 • Feltétlenül szükséges ingatlan beruházás, Előkészítési tevékenység
 • Projektmenedzsment tevékenység
 • Kötelező nyilvánosság
 •  Piacra vitel
 • Általános (rezsi) költségek
Elszámolható költségek
 • K+F projektrész:
  • Személyi jellegű ráfordítás (konzorcium szinten min.50%);
  • K+F szolgáltatások (szolgáltatóra vonatkozó feltételekkel);
  • K+F eszközbeszerzés (min nettó 500 000 Ft egyedi érték);
  • Hardver (min nettó 200 000 Ft egyedi érték)
  • Immateriális jószág beszerzése (csomagolt szoftver);
  • Anyagköltség (max. 20%)
 • Regionális beruházás projektrész:
  • Építési költség (feltételekkel) – átalakítás, bővítés, korszerűsítés, új építés (meghatározott fajlagos költséggel);
  • Új eszközök, gépek beszerzésének, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításának költsége (min nettó 500 000 Ft egyedi érték)
  • Hardver (min nettó 200 000 Ft egyedi érték)
 • Csekély összegű támogatás – átalány típusú elszámolás – szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 15%-a mértékig:
  • Előkészítési költség (max. 7% + max. 1% közbeszerzés díja)
  • Projekt menedzsment költség (személyi jellegű, szolgáltatás – max. 2.5%);
  • Kötelező nyilvánosság költsége (max. 0,5%).
  • Rezsi (max. 1%) 
  • Külpiaci megjelenés, vásári részvétel
Nem elszámolható költségek
 • Pályázatírás;
 • A támogatást igénylő által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját teljesítésként nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei;
 • Nem termelési és/vagy szolgáltatási jellegű know-how vásárlása a szoftverek kivételével;
 • Informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége, üzemeltetési díjak.
Fejlesztés helyszíne A pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe Budapesten kívül. A megvalósítási helyszínnek 90 nappal a támogatási kérelem beadását megelőzően kell bejegyzésre kerülnie
Speciális feltételek
 • NKFIH támogató szakvélemény megléte (dokumentáció vagy SZTNH által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolása, miszerint a projektben elvégzett feladatok a 3.§ szerinti kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetők (?)
 • Azon projektek támogathatóak, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez;
 • A projekt megvalósítási időszakára, megvalósítás helyszínére, műszaki-szakmai tartalmára és költségvetésére vonatkozó módosítás maximum 6 alkalommal nyújtható be a megvalósítási időszakban.
Vállalandó kötelezettségek Záró kifizetési igénylés benyújtásakor csatolni kell a 2014. évi LXXVI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján a jogszabályban megjelölt illetékes Hivatal által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolást (?)

Fenntartási időszak: KKV-k esetében 3 év, nagyvállalatok esetben 5 év;

Tájékoztatási, esélyegyenlőségi és környezetvédelmi elvárások teljesítése.

Igényelhető előleg Max. 50%.
Biztosítékadás kötelezettség Nem releváns
Legkorábbi projektkezdés A pályázat benyújtását követő naptól.
Megvalósítás időtartama 36 hónap

 

Értékelési eljárásrend Standard eljárásrend objektív pontozásos tartalmi értékeléssel. A főbb értékelési szempontok:

 • Pályázó/ konzorcium vezető pénzügyi helyzete;
 • Pályázó /konzorcium esetén a konzorciumvezető vállalkozás gazdálkodási mutatói (árbevétel-arányos cash flow, EBITDA/árbevétel arány, egy főre eső bruttó hozzáadott érték, működés időtartama, saját tőke arányos saját forrás, befektetett eszköz arányos saját forrás érték
 • Megvalósítási helyszín megbízhatósága
 • H2020 részvétel
Speciális csatolandó mellékletek
 • Projektszintű likviditási terv
 • Konzorciumi szerződés
 • Építési engedély (amennyiben releváns)
 • Tulajdonostársak hozzájárulása – amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást;
 • Megvalósítási helyszín alkalmasságát alátámasztó, legalább 10 db fényképből álló fotódokumentáció
 • TAO bevallás.
Támogatásban részesülő pályázatok száma A rendelkezésre álló forrás 136,67 milliárd Ft

 

Összesen 200 -3700 db pályázatot várnak.

Beadási határidő Előminősítés:

 1.  szakasz: 2021. február 1. – 2021. február 28.
 2.  szakasz: 2021. július 1. – 2021. július 30.
 3.  szakasz: 2021. december. 1 – 2021. december 30

EPTK-n benyújtás: 2021. március 1-től 2022. március 2-ig értékelési határnapokkal