MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Pályázat kódszáma
GINOP-1.3.1-15

Támogatás összege
1,5 – 20 millió Ft
támogatási összeg nem haladhatja meg a megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal szorzott összegét.

Támogatási intenzitás
max. 50%

Ki pályázhat?
Mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek

 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt;
 • magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai;
 • tevékenységük az „Ágazati fókusz” mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, illetve amennyiben fejlesztésük a 74.10 Divat-, formatervezés tevékenységhez kapcsolódik, akkor a piacra vitt termék gyártására vonatkozóan együttműködési megállapodással rendelkeznek az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységet végző hazai vállalkozással;
 • jogi formát tekintve: kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek
a) Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
b) Külföldi árubemutató szervezése

Az a) és b) pontokhoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatók
c) Piacra jutás támogatása
d) Információs technológia-fejlesztés
e) Tanácsadás igénybevétele
f) Piackutatás elkészítésének költsége
g) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége
h) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége
Elszámolható költségek

Marketing költségek

 • külföldi kiállításokon vagy vásáron való részvétel (bérleti díj, standdal kapcsolatos költségek, kötelező regisztráció, katalógus, AUMA, biztosítás, egyéb kapcsolódó kötelező költségek);
 • magas szinten feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékhez kapcsolódó külföldi árubemutató szervezése (bérleti díj, dekoráció, technikai költségek, sajtótájé-koztató);
 • piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások (marketingeszközök (nem terjesztési célból készülő, többször használatos) elkészítése, beszerzése, média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége).

Egyéb szakértői szolgáltatások költségei

 • tanácsadás (elszámolható költségek legfeljebb 5%-a, maximum nettó 96.000 Ft/embernap);
 • piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevétele (max. 500.000 Ft);
 • piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások (grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek, árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács igénybevétele);
 • Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége (elszámolható költsége, legfeljebb 5%-a, maximum nettó 96.000 Ft/embernap).

Egyéb szolgáltatások – árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei.

Beruházási költségek

 • idegen nyelvű honlap kialakításához vagy meglévő honlap idegen-nyelvű továbbfejlesztéséhez kapcsolódó: domain név regisztráció webtárhely, szoftverek, programozás és betanítás díja;
 • szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége.

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

 • szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazás költségei legfeljebb 2 fő részére, szállásköltség legfeljebb bruttó 100 EUR/fő/éj értékben, legfeljebb 2 fő részére, a kiállítási napok száma +3, de legfeljebb 6 éjszakára).

Nem elszámolható költségek

Többek között

 • reprezentációs költségek;
 • terjesztés céljából készülő marketinganyagok, reklámtárgyak, ezekhez kapcsolódó tervezési, fordítási költségek;
 • előkészítési és pályázati költségek;
 • host-ok és hostess-ek bér- és személyes költségei, parkolás biztosítása, étkezés és egyéb személyes jellegű költségek, napidíj.

Fejlesztés helyszíne

A pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe Budapesten és Pest megyén kívül.
Speciális feltételek

 • A projekt keretében kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében („Ágazati fókusz”) felsorolt TEÁOR besorolás szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek fejleszthetőek.
 • A projekt keretében – kötelező vállalásként – kialakított külkereskedelmi munkakört betöltő munkavállalót a megvalósítás helyszínén kell foglalkoztatni, a munkaszerződésben a munkavégzés helyét egyértelműen meg kell jelölni.
 • A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az önrész felét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak

 • amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalata nem rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele;
 • amely igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének 50%-át; vagy mérlegfőösszegét;
 • amelynek nem volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján;
 • amely a támogatást harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez kívánja felhasználni;
 • amely vállalkozás adóalapba beszámított bevételének több mint 50%-át TEÁOR szerinti mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.11-03.22) teszi ki;
 • amely vagy amelynek a 651/2014 EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozása ezen Felhívás keretében, adott naptári évben már részesült támogatásban;
 • ezen Felhívás keretében támogatásban részesülő két projekt leszerződött összköltsége nem lehet több mint 30 millió Ft.
 • Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá.
 • Külkereskedelmi felelős kijelölése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős, teljes munkakörben foglalkoztatott alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig a kedvezményezettnek fenn kell tartania.
 • Piackutatás elkészítése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár cégbemutató) megelőzően.
 • Idegen nyelvű honlap kialakítása: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére honlapja két idegen nyelven is elérhetővé válik.
 • Amennyiben a támogatást igénylő jelen felhívás keretében második alkalommal nyújt be támogatási kérelmet, és a két támogatási kérelem alapján a részére összesen megítélhető támogatási összeg a 20 millió Ft-ot meghaladná, abban az esetben a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy 1 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet, legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül. A támogatást igénylőnek továbbá vállalnia kell, hogy az új munkahelyet a bázislétszámhoz képest nettó növekményként a projekt fizikai befejezésétől számított legalább három évig fenntartja.
 • Fenntartási időszak: 3 év
 • Tájékoztatási, esélyegyenlőségi és környezetvédelmi vállalások

Igényelhető előleg
Nincs

Biztosítékadási kötelezettség
Nincs

Legkorábbi projektkezdés
a pályázat benyújtását követő nap

Megvalósítás időtartama
maximum 24 hónap, a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2019. szeptember 1.
Értékelési eljárásrend

Egyszerűsített eljárásrend, folyamatos elbírálás
Objektív pontozásos tartalmi értékelés, legfontosabb szempontok

 • megelőző két lezárt üzleti év valamelyikében az összes bevétel legalább 25%-a export árbevételből származott;
 • megelőző két lezárt üzleti év adatai alapján az éves nettó árbevétel átlagos növekedése meghaladta az 5%-ot;
 • együttműködő, hálózatosodó KKV-nak, vagy innovatív KKV-nak minősül;
 • fiatal vagy női vállalkozó;
 • megelőző két évben részt vett nemzetközi kiállításon, vásáron;
 • megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján (angol, német, spanyol, francia, orosz, kínai vagy olasz) közép-, vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező, legalább napi 4 órában foglalkoztatott munkavállalóval rendelkezik;
 • legalább egy, külföldi, jogi személyiségű partnerrel kialakított együttműködést tud bemutatni a célországban történő exporttevékenység kialakítása érdekében;
 • marketingstratégiával vagy külkereskedelmi stratégiával rendelkezik;
 • projekt 27/2013. (II. 12.) Korm. Rendelet szerinti szabad vállalkozási zóna területén vagy a 290/2014 Korm. rendeletben szereplő komplex programmal fejlesztendő járások területén valósul meg;
 • vállalkozás mérete (mikro 15, kis 10, közép 5 pont).

Speciális csatolandó mellékletek

 • költségtételenként 3 db érvényes, egymástól független árajánlatadók által kiállított magyar nyelvű árajánlat (kivéve külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, ahol a költségtétel alátámasztására elég 1 db ajánlat)
 • marketingstratégia vagy külkereskedelmi stratégia (amennyiben van)
 • tulajdoni viszonyokat igazoló dokumentum (pl.: társasági szerződés)
 • minden, az értékelési eljárásrendnél feltűntetett szempontot igazolni kell

Támogatásban részesülő pályázatok száma
550-600 db

Beadási határidő
2015. június 22-től 2017. június 22-ig
(egy igénylő egyszerre egy kérelmet nyújthat be, újabb támogatási kérelem az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát követően vagy a következő naptári évben nyújtható be)

 

AZ ÚTMUTATÓ LETÖLTHETŐ VÁLTOZATA: GINOP_KKV-K_piaci_megjelenesenek_tamogatasa_palyazat